Regulamin


1. Cele imprezy:

 • popularyzacja sportu i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie pomocy potrzebującym poprzez sportowej
 • popularyzacja zdrowego trybu życia rodzin

2. Organizatorzy imprezy:

Fundacja Kocham Góry
Bartkowa Posadowa 18
33-318 Gródek nad Dunajcem
GCKiP Krościenko nad Dunajcem

3. Zasady uczestnictwa i zapisy:

 • Uczestnikiem zawodów Triada Kids może zostać każde dziecko do 14 roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów dnia 2 czerwca 2019 roku
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.
 • Limit uczestników wynosi 200 miejsc.
 • Kategorie wiekowe:
  K0 – do 3 lat (2018 –2016) – dystans ok. 100 m;
  K1 – 4-5 lat (2015 – 2014) – dystans ok. 300 m;
  K2 – 6-7 lat (2013 – 2012) – dystans ok. 300 m;
  K3 – 8-9 lat (2011 – 2010) – dystans ok. 500 m;
  K4 – 10-11 lat (2009 – 2008) – dystans ok.700 m;
  K5 – 12-14 lat (2007 – 2006 – 2005) – dystans ok. 800 m.

4. Termin i miejsce:

 •  Zawody Triada Kids odbędą się 2 czerwca 2019 roku w Krościenku nad Dunajcem.
 • Szczegółowy terminarz zawodów zostanie udostępniony na stronie zawodów www.etapowatriada.pl najpóźniej do dnia 15 maja 2019.

5. Świadczenia:
W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • numer startowy
 • pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończą bieg,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznaczenie trasy.

6. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi 10 zł.

7. Odbiór pakietów:

 • Wszyscy uczestnicy startujący w biegach muszą zostać zapisani w Biurze Zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • Rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy.

8. Trasa:

 • Trasa została poprowadzona wzdłuż deptaka przy amfiteatrze pod wierzbą
 • W trakcie biegu uczestnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej i oznaczonej przez Organizatora.
 • Z wyjątkiem kategorii D0, rodzice nie mogą biec z dziećmi i towarzyszyć dzieciom na trasie biegu.

9. Bezpieczeństwo:

 • Organizator zwraca uwagę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia.
 • Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych dziecka lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku dziecka oraz jego kondycji fizycznej.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
  obecnością lub uczestnictwem w biegach.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że wie, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz podpisanie w biurze zawodów stosownych oświadczeń oznacza, że rodzic lub opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego dziecko do startu w wybranym biegu lub podpisanie w biurze zawodów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

10. Rywalizacja i nagrody:

 • Podstawą klasyfikacji jest kolejność wbiegania na metę.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 5 czerwca 2019 r. do godz. 18.00 na adres mailowy: etapowatriada@gmail.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin.
 • W kategoriach wiekowych bieg ma charakter rywalizacji, wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal. Zwycięzcy biegu za pierwsze 3 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wśród uczestników zostanie także rozlosowane 12 nagród rzeczowych po dekoracji uczestników

11. Ochrona wizerunku i dane osobowe:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry – Bartkowa Posadowa 18; 33-318 Gródek nad Dunajcem, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Osobie sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przysługuje prawo żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Triada Kids także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

12. Protesty:

 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 2 czerwca 2019 do godziny 16:30. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Protesty można składać pisemnie na adres: etapowatriada@gmail.com lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów.
 • Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 48 godzin.
 • Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, w szczególności na adres e-mail Organizatora lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

13. Postanowienia końcowe:

 • W czasie trwania biegu zarówno Uczestnicy, jak i ich rodzice i opiekunowie prawni powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

14. Kontakt:
strona www: www.etapowatriada.pl
e-mail: etapowatriada@gmail.com